MR

MEDEzeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die gevormd wordt door ouders en leerkrachten. De MR van de Jozef sartoschool bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR zet zich in voor het goed functioneren van de school. De directie moet belangrijke besluiten die de school betreffen, voorleggen aan de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmings- of adviesrecht. 

De MR vergadert 7 keer per jaar met de directeur. Het reglement (statuten) van de MR is op school in te zien en op www.floresonderwijs.nl. Voor zaken die niet alleen onze school, maar alle scholen van de Flores Onderwijs betreffen, is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inge­steld. Het College van Bestuur van de Flores Onderwijs legt belangrijke beslissingen voor aan deze GMR.

Neem contact op:

9 + 6 =