Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en alle leerkrachten.

De directie moet belangrijke besluiten die de school betreffen, voorleggen aan de MR.

De MR vergadert regelmatig op school. Het reglement (statuten) van de MR is op school in te zien en op www.debasisfluvius.nl.

Afhankelijk van het onderwerp kan de MR instemmings- of adviesrecht hebben. Voor zaken die niet alleen onze school, maar alle scholen van de Stichting DeBasisFluvius betreffen, is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inge­steld. Het College van Bestuur van de Stichting DeBasisFluvius legt belangrijke beslissingen voor aan deze GMR.