De ouderraad bestaat uit ongeveer 8 enthousiaste ouders waarvan de kinderen op de Jozef Sartoschool zitten. Daarnaast heeft 1 leerkracht zitting in de raad. Dit zorgt ervoor dat het bespreken van belangrijke zaken en het nemen van beslissingen altijd in goed overleg plaats vindt.
De ouderraaad heeft als doel om ouders en school zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Zij bespreekt ideeën , suggesties en wensen van ouders in haar vergaderingen. Zij organiseert samen met het team verschillende feestelijke activiteiten, zoals de Boekenweek, Sinterklaas,  Kerst, Carnaval, Pasen en het schoolreisje. Verder verzorgt de ouderraad jaarlijks de Algemene Ouderavond en heeft zij zitting in verschillende commissies (o.a. de verkeerscommissie, luizen en Nimba).

Voor het financieren van al deze activiteiten vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bepaalt jaarlijks in overleg met de schoolleiding de hoogte van deze  ouderbijdrage. Tijdens de Algemene Ouderavond in september, wordt deze ouderbijdrage voor het volgend schooljaar voorgelegd aan de ouders en besproken. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 42,50-  per kind. U ontvangt een betaal verzoek voor het innen van deze bijdrage van de penningmeester.